پرورش و نگهداری

1652
0

یکی از مشکلات اساسی در پرورش شترمرغ عدم بررسی کافی در مورد بیماری های تازه شناخته آن می باشد، زیرا بیماری های شترمرغ فقط منوط به ...

تولیدات شترمرغ

نمایش بیشتر