• 4747
    0

    شرایط آب و هوایی مناطق مختلف جغرافیایی از قبیل جهت و سرعت وزش باد، پستی و بلندی (توپوگرافی)، وجود کوه، میزان بارندگی، حداقل و حداکثر درجه حرارت محیط در طول قرون متمادی سبب انتخاب طبیعی در جمعیت موجودات زنده یک منطقه می شود. به عبارت دیگر، سازگاری حیوانات با شرایط محیطی، عامل اصل بقا و ...